Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng Thủy nội địa Đường thủy nội địa
2 Công bố hoạt động cảng Thủy nội địa Đường thủy nội địa
3 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
4 Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm Đường thủy nội địa
5 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
6 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
13 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
14 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Đường thủy nội địa
15 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc Đường thủy nội địa