Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm thấy 226 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiên an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Phú Nhuận An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
2 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Phú Nhuận An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
4 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận 2 An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
5 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Bình Tân An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
7 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
8 Cấp lại do giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ bị mất hoặc bị hỏng An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
9 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, sản phẩm thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, bổ sung quy trình sản xuất, sản phẩm thực phẩm và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
11 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận 2 An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
12 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ theo thông tư 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
13 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
14 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
15 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Quận 11 An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
16 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
17 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của ngành công thương An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
18 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc quản lý của ngành công thương An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
19 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
20 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quận 11 An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng