Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HOÀNG VĂN BÌNH - TRẦN KIM DUNG 21/01/2022
3 Minh Trung Le 21/01/2022
4 Lê Thế Minh 21/01/2022
5 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 21/01/2022 14/02/2022
6 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 21/01/2022 14/02/2022
7 Hoàng Trọng Thuyên 21/01/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 21/01/2022 14/02/2022
9 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 21/01/2022 14/02/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 21/01/2022 14/02/2022