Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG THOẠI TƯỜNG 25/10/2021
3 Nguyễn Văn Hưng 25/10/2021
4 CAO THỊ DIỄM 25/10/2021
5 VŨ THỊ BẮC 25/10/2021
6 BÙI VĂN CẨN 25/10/2021
7 Lưu Thị Phương 25/10/2021 26/10/2021
8 HOÀNG VĂN HÙNG 25/10/2021
9 TRƯƠNG THOẠI XƯƠNG 25/10/2021
10 NGUYỄN ĐÌNH LUẬN -NGUYỄN THỊ THƯỢC 25/10/2021 15/11/2021