Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phương Ngọc Mỹ 28/09/2022
3 Nguyễn Đức Hưng 28/09/2022
4 NGUYỄN NGỌC VINH 28/09/2022
5 PHẠM THỊ TOÀN 28/09/2022
6 PHẠM THỊ NGUYÊN THƯ 28/09/2022
7 Nguyễn Lê Đoàn Tựu 28/09/2022
8 TRẦN QUANG THÁI 28/09/2022
9 Nguyễn Đức Hưng 28/09/2022
10 Huỳnh Tấn Trung 28/09/2022