Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH DUY QUANG 26/10/2021
3 Nguyễn Thị Thanh Hằng 26/10/2021
4 Trần Minh Trung 26/10/2021
5 Trịnh Thị Thu Huyền 26/10/2021
6 Nguyễn Thị Minh Hà 26/10/2021
7 Trần Minh Trung 26/10/2021
8 Đặng Thục Nghi 26/10/2021 29/10/2021
9 NGUYỄN THỊ THI THI 26/10/2021 04/11/2021
10 NGUYỄN THỊ THI THI 26/10/2021 04/11/2021