Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐƯỜNG ÁI THANH 05/10/2022
3 NGUYỄN TRUNG TÍN 05/10/2022
4 HỒNG ĐOÀN MỸ KIM 05/10/2022
5 Lê Thị Phượng Hằng 05/10/2022
6 Nguyễn Hữu Thành 05/10/2022
7 HỒNG ĐOÀN MỸ KIM 05/10/2022
8 HỒNG ĐOÀN MỸ KIM 05/10/2022
9 TRẦN HOÀNG NGUYỆT 05/10/2022
10 DƯƠNG CÔNG KỲ 05/10/2022