Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Le Son 19/01/2022
3 Lưu Phước Thành 19/01/2022 24/01/2022
4 nguyễn thị thu trang 19/01/2022
5 NGÔ VĂN ĐÔNG 19/01/2022 24/01/2022
6 TRẦN THẾ VƯỢNG 19/01/2022 20/01/2022
7 LÊ VĂN THƯƠNG 19/01/2022 24/01/2022
8 LÊ HỮU SƠN 19/01/2022 20/01/2022
9 CAO BÁ PHƯỚC + DƯƠNG THỊ THANH LAN 19/01/2022 09/02/2022
10 TRẦN LŨY TRANG 19/01/2022 09/02/2022