Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ THỊ THANH HUYỀN 27/01/2022
3 Trần Hồng Lê 27/01/2022
4 Phan Thi Thi 27/01/2022
5 TRẦN MẠNH THẮNG 27/01/2022 25/02/2022
6 ĐINH NHƯ QUỲNH 0948933821 27/01/2022 18/02/2022
7 Danh Hoàng Huy 27/01/2022
8 TRẦN VĂN RẠNH 27/01/2022 28/01/2022
9 TRẦN VĂN RẠNH 27/01/2022 28/01/2022
10 Phạm Hữu Hiển 27/01/2022