Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC LINH 23/10/2021
3 NGUYỄN NGỌC LINH 23/10/2021
4 NGUYỄN ĐỖ ĐỨC TÀI 23/10/2021
5 NGUYỄN THỊ TRANG 23/10/2021 08/11/2021
6 MAI VĂN TÁM 23/10/2021 01/11/2021
7 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 23/10/2021 27/10/2021
8 TRẦN VĂN BẮC 23/10/2021 08/11/2021
9 HỒ NHƯ PHƯƠNG 23/10/2021
10 ĐỒNG THỊ NGỌC YẾN 23/10/2021