Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LE THI HONG PHONG 07/12/2021
3 NGUYỄN THỊ NĂM 07/12/2021
4 BÙI THÁI HÒA 07/12/2021
5 Phan Thiện Đào Uyên 07/12/2021
6 LÂM TRIỂN TOÀN 07/12/2021 16/12/2021
7 TRẦN THỊ KIM TIỀN 07/12/2021 14/12/2021
8 Nguyễn Quốc Tân 07/12/2021 16/12/2021
9 Nguyễn Thành Nhân 07/12/2021 16/12/2021
10 TRẦN THỊ KIM TIỀN 07/12/2021 14/12/2021