Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyen Van Quang 17/01/2022
3 Bưu điện (Nguyễn Quốc Đạt) 17/01/2022 22/02/2022
4 NGUYỄN THỊ NHUNG 17/01/2022 08/02/2022
5 TRẦN MỸ BỬU 17/01/2022
6 Nguyễn Kim Tuấn 17/01/2022 15/02/2022
7 Nguyễn Thị Minh Hà 17/01/2022
8 Lê Thị Thu Hiền 17/01/2022
9 ĐINH THỊ TUYẾN 17/01/2022 08/02/2022
10 Nguyễn Tấn Thoại - Lương Thị Huệ 17/01/2022 09/02/2022