Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyen Thi Nhu Thuy 21/05/2022
3 PHẠM VĂN VƯƠNG 21/05/2022
4 Lê Thành Phương 21/05/2022
5 Giản Thị Kim Huyên 21/05/2022
6 VŨ THỊ NHUNG 21/05/2022 25/05/2022
7 TRẦN CÔNG HIỆP 21/05/2022
8 NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO 21/05/2022
9 Nguyễn Thị Trinh 21/05/2022
10 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 21/05/2022 06/06/2022