Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phan Thi Thi 23/09/2021
2 TRẦN VĂN THI 23/09/2021
3 LÊ KỲ PHONG 23/09/2021
4 Nguyễn Thành Nhân 23/09/2021 30/09/2021
5 LÊ KỲ PHONG 23/09/2021
6 LÊ KỲ PHONG 23/09/2021
7 NGUYỄN QUỐC PHÚ 23/09/2021 30/09/2021
8 LÊ KỲ PHONG 23/09/2021
9 LÊ KỲ PHONG 23/09/2021
10 NGUYỄN HỮU CẢNH 23/09/2021 30/09/2021