Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đậu Trọng Tiến 18/05/2022
3 Nguyễn Vũ Quỳnh Đoan 18/05/2022
4 Nguyễn Hoàng Châu Linh 18/05/2022 24/05/2022
5 Nguyễn Hoàng Châu Linh 18/05/2022 23/05/2022
6 ĐINH VĂN THỊNH 18/05/2022 24/05/2022
7 Văn Thị Ngọc Dung 18/05/2022 23/05/2022
8 NGUYỄN THỊ MỸ VIÊN 18/05/2022 23/05/2022
9 Nguyễn Hoàng Châu Linh 18/05/2022 23/05/2022
10 Vũ Thị Ngọc Trang 18/05/2022 23/05/2022