Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Hồng Thiên 05/12/2021
3 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/12/2021
4 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/12/2021
5 Đặng Thụy Thanh Phương 05/12/2021
6 Mã THị HươNG THảO 05/12/2021
7 Mã THị HươNG THảO 05/12/2021
8 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/12/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND (HCMC) 05/12/2021
10 NGUYỄN THỊ THU THẢO 05/12/2021