Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Nguyễn Ngọc 20/09/2021
2 Thạch Thị KIm Ngân 20/09/2021
3 Lê Thị Hoàng Oanh 20/09/2021 24/09/2021
4 Kim Đăng Minh Nguyệt 20/09/2021 24/09/2021
5 Lê Thị Hoàng Oanh 20/09/2021 24/09/2021
6 CHRISTOPHER RANDY STROUD 20/09/2021 24/09/2021
7 Kim Đăng Minh Nguyệt 20/09/2021 24/09/2021
8 Kim Đăng Minh Nguyệt 20/09/2021 24/09/2021
9 CHRISTOPHER RANDY STROUD 20/09/2021 24/09/2021
10 Lê Thị Hoàng Oanh 20/09/2021 24/09/2021