Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Mai - KHÔI MINH TƯỜNG 29/09/2022
3 Lương Quốc Anh 29/09/2022
4 Mai - KHÔI MINH TƯỜNG 29/09/2022
5 Mai - KHÔI MINH TƯỜNG 29/09/2022
6 Đặng Hồng Phong 29/09/2022
7 NGUYỄN QUANG HUY 29/09/2022
8 Mai - KHÔI MINH TƯỜNG 29/09/2022
9 Mai - KHÔI MINH TƯỜNG 29/09/2022
10 PHẠM ĐỒNG TÂM 29/09/2022