Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tăng Hứa Thanh Cần 01/12/2021
3 Phan Thị Kim Anh 01/12/2021
4 lê Thị Diễm Thi 01/12/2021
5 Phan Thị Kim Anh 01/12/2021
6 Nguyễn Phương Thu 01/12/2021
7 Phan Thị Kim Anh 01/12/2021
8 Phan Thị Kim Anh 01/12/2021
9 Nguyễn Phương Thu 01/12/2021
10 NGUYỄN VĂN BÌNH 01/12/2021 06/01/2022