Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HẢI 18/05/2022 23/05/2022
3 NGUYỄN NGUYỆT MINH 9166/15 18/05/2022 19/05/2022
4 Lê Thị Được 18/05/2022
5 Nguyễn Thị Bình An 18/05/2022
6 Đoàn Thị Cẩm Vân 18/05/2022
7 Ngô Văn Quốc Đạt 18/05/2022
8 TRẦN CÔNG NAM 18/05/2022 19/05/2022
9 Lương Quốc Anh 18/05/2022 27/05/2022
10 Lương Quốc Anh 18/05/2022 27/05/2022