Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lý Thị Kim Anh 28/01/2022
3 Lê thị Thuý Phượng 28/01/2022
4 NGUYỄN NGỌC CHINH 28/01/2022 18/02/2022
5 BÙI ĐỨC HƯU 28/01/2022 18/02/2022
6 LÊ HUY QUÂN 28/01/2022 09/02/2022
7 NGUYỄN PHẠM VĂN QUANG 28/01/2022 18/02/2022
8 NGUYỄN DUY TÚ 28/01/2022 07/02/2022
9 THÁI MINH ĐẠT 28/01/2022 07/02/2022
10 BÙI ĐỨC HƯU 28/01/2022 18/02/2022