Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nhan Vũ Kim Hải 18/08/2022
3 Hà Công Bình 18/08/2022
4 Đào Thị Ái 18/08/2022
5 Võ Tấn Phận 18/08/2022
6 Kiều Thanh Lê Dung 18/08/2022
7 VÕ HUY THANH 18/08/2022
8 Trần Nguyễn Tấn Duy 18/08/2022
9 Lương Thị Liên 18/08/2022 30/08/2022
10 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 18/08/2022 30/08/2022