Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 QUÁCH DANH 23/05/2022 25/05/2022
3 Huỳnh Phương Đài 20/05/2022 25/05/2022
4 Nguyễn Thị Thanh Phương 20/05/2022 25/05/2022
5 LÊ HUỲNH PHI 20/05/2022 23/05/2022
6 Nguyễn Thị Phương Mai 20/05/2022 25/05/2022
7 Huỳnh Phương Đài 20/05/2022 25/05/2022
8 TRẦN VĂN HOÁN 20/05/2022
9 THÂN VĂN VIỆT 20/05/2022
10 CHUNG PHỤNG 20/05/2022 24/05/2022