Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DNTN NGUYỄN SA 23/10/2021 01/11/2021
3 ANH MINH 23/10/2021 01/11/2021
4 TĂNG Ý ĐIỀN 23/10/2021 08/11/2021
5 PHẠM THỊ KIỀU LOAN 23/10/2021 08/11/2021
6 VŨ ĐÌNH SƠN TÙNG ( NGUYỄN THANH TOÀN - NH) 0938857246 23/10/2021 08/11/2021
7 Phạm Thanh Hòa - Công ty TNHH JPS Fashions (Việt Nam) 23/10/2021 01/11/2021
8 Lê Minh Sơn 23/10/2021 25/10/2021
9 NGUYỄN HỮU VIỆT 23/10/2021
10 LƯU CHÍ PHONG 23/10/2021 08/11/2021