Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÂM QUANG HIẾU 17/01/2022
3 TRẦN TIẾN ĐẠT 17/01/2022
4 TRẦN TIẾN ĐẠT 17/01/2022
5 Nguyễn Thị Xuân Hiệp 17/01/2022
6 Nguyễn Thị Cẩm Hoa 17/01/2022
7 NGUYỄN THỊ HỒNG LÝ 17/01/2022
8 LÊ THỊ THU 17/01/2022 19/01/2022
9 TRẦN TIẾN ĐẠT 17/01/2022
10 NGUYỄN TUYÊN 17/01/2022 18/01/2022