Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lưu Thị Minh Hiền 28/10/2021
3 Trịnh Kim Hoa 28/10/2021
4 Đặng Trọng Thành 28/10/2021
5 Nguyễn Quang Hòa 28/10/2021
6 Nguyễn Thị Thủy 28/10/2021
7 Lê Công Bảo Thịnh 28/10/2021
8 Đặng Trọng Thành 28/10/2021
9 Đặng Trọng Thành 28/10/2021
10 Đặng Trọng Thành 28/10/2021