Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Hà Tuấn 27/10/2021
3 Đặng Xuân Thêm 27/10/2021
4 NGUYỄN THỊ KHÁ 27/10/2021
5 Nguyễn Thành Đạt 27/10/2021
6 Dương Quần 27/10/2021
7 Cao thi minh phuong 27/10/2021
8 Nguyễn Quốc Thống 27/10/2021
9 NGUYỄN VĂN LÝ 27/10/2021
10 Nguyễn Thị Bình An 27/10/2021