Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH VĂN DŨNG 21/01/2022
3 Đậu Thị Nam Sương 21/01/2022
4 LÂM VĂN CHINH 21/01/2022
5 TẤT VĨNH NHẠC 21/01/2022
6 LƯ THANH TUẤN 21/01/2022 24/01/2022
7 ĐÀO DUY THÀNH 21/01/2022
8 PHẠM THANH DŨNG 21/01/2022 24/01/2022
9 PHAN THỊ NỮ 21/01/2022 04/03/2022
10 LƯU QUANG KHÁ 21/01/2022 18/02/2022