Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM MAI 18/01/2022
3 HÀ THỊ MINH THỦY 18/01/2022
4 Đào Vũ Hải Bình 18/01/2022
5 Nguyễn Thị Thanh Phụng 18/01/2022
6 Lý Thị Thi 18/01/2022 19/01/2022
7 Lê Thị Huyền Anh 18/01/2022
8 NGUYỄN THỊ SÂM 18/01/2022 08/02/2022
9 Nguyễn Công Đức 18/01/2022 21/01/2022
10 Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Đ/diện Phạm Thanh Phú) 18/01/2022 08/03/2022