Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN THỊNH 20/01/2022 18/02/2022
3 Nguyễn Thị Ngọc Tú 20/01/2022
4 TRẦN ĐÌNH TRUNG 20/01/2022 11/02/2022
5 NGUYỄN THANH THƯƠNG 20/01/2022 18/02/2022
6 NGUYỄN ĐỖ ĐÌNH THIỆN 20/01/2022 11/02/2022
7 LÊ THỊ A 20/01/2022 11/02/2022
8 LÊ THỊ A 20/01/2022 11/02/2022
9 LÊ THỊ A 20/01/2022 11/02/2022
10 ĐÀO KHẢ KIỄM 20/01/2022 11/02/2022