Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN PHÚ MINH DUY 21/01/2022 24/01/2022
3 LÂM QUANG HIẾU 21/01/2022
4 NGUYỄN TẤN THANH 21/01/2022 24/01/2022
5 TRẦN VĂN LẮM 21/01/2022 28/01/2022
6 TRẦN VĂN LẮM 21/01/2022 28/01/2022
7 Trịnh Ngọc Nam 21/01/2022
8 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN- UQ-NH-NGUYỄN HOÀI LINH -0906263963 21/01/2022 24/01/2022
9 HỒ ĐÌNH VIÊN 21/01/2022 24/01/2022
10 TRƯƠNG KIẾT NGỌC 21/01/2022 11/02/2022