Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Hồng Lê 03/12/2021
3 Nguyễn Thị Diệp 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Diệp 03/12/2021
5 Trần Hồng Lê 03/12/2021
6 TRẦN THỊ NGUYỆT 03/12/2021
7 NGUYỄN NGỌC DUYÊN 03/12/2021 10/01/2022
8 Huỳnh dạ ý như 03/12/2021
9 NGUYỄN VĂN NẨN 03/12/2021 10/01/2022
10 Chạc Tứ Yến 03/12/2021