Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ MINH 20/01/2022
3 Nguyễn Lê Kiều Hạnh 20/01/2022
4 Nguyễn Thị Đoan Trang 20/01/2022
5 Nguyễn Thị Mai Anh 20/01/2022
6 nguyễn thị hoa 20/01/2022
7 Trần Văn Thi 20/01/2022 27/01/2022
8 Trần Văn Thi 20/01/2022 27/01/2022
9 Trần Văn Thi 20/01/2022 27/01/2022
10 NGUYỄN THỊ NHIỄM 20/01/2022 26/01/2022