Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NHẬT THANH 04/12/2021
3 Nguyễn Hoàng Văn 04/12/2021
4 Phan Thị Cẫm Vân 04/12/2021
5 LÝ THỊ THU OANH 04/12/2021
6 NGUYỄN NHẬT THANH 04/12/2021
7 NGUYỄN NHẬT THANH 04/12/2021
8 NGUYỄN NHẬT THANH 04/12/2021
9 Lưu Nguyễn Diểm Vy 04/12/2021
10 Phạm Thị Ái NHi 04/12/2021