Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 THÒNG TẮC VÀ 02/12/2021
3 Vòng Quyền Phụng 02/12/2021
4 Lâm Thị Mĩ Hương 02/12/2021
5 Phan Thị Phương Thúy 02/12/2021
6 Nguyễn Thị Hằng 02/12/2021
7 NGUYỄN THỊ LOAN 02/12/2021
8 Nguyễn Thị Như Hường 02/12/2021
9 PHẠM THỊ LUYẾN 02/12/2021
10 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 02/12/2021