Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phùng Thị Thu Hương 06/12/2021
3 Nguyễn Phân Khởi 06/12/2021
4 Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV 06/12/2021
5 Trần Nguyễn Tấn Duy 06/12/2021
6 NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ 06/12/2021
7 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư 3H (Người nộp: Nguyễn Quốc Sáng) 06/12/2021
8 PHẠM ĐỨC QUẾ 06/12/2021
9 Mai Trọng Nhân 06/12/2021
10 Tiêu Thị Hồng Cẩm 06/12/2021