Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRỌNG GIANG 11/08/2022
3 LÊ HỮU PHƯỚC 11/08/2022 16/08/2022
4 Trần Thị Vi Vi 11/08/2022
5 NGUYỄN THÁI TUẤN + NGUYỄN THỊ HỒNG LƯU 11/08/2022 25/08/2022
6 NINH THỊ THU 11/08/2022
7 NGUYỄN TRỌNG GIANG 11/08/2022
8 Trương Ngọc Trí 11/08/2022
9 Trương Ngọc Trí 11/08/2022
10 NGUYỄN VĂN NGỌC 11/08/2022 12/08/2022