Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 25/01/2022 08/02/2022
3 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 25/01/2022 08/02/2022
4 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 25/01/2022 08/02/2022
5 TRẦN QUỐC THUẤN 25/01/2022 28/01/2022
6 YUSHI KAWARAI-DHL 25/01/2022 16/02/2022
7 BUI VAN KIET-DHL 25/01/2022 16/02/2022
8 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 25/01/2022 08/02/2022
9 DINH HONG PHUC-DHL 25/01/2022 16/02/2022
10 CULTURAL DEVELOP & IMPORT & EX-DHL 25/01/2022 16/02/2022