Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN MẠNH HÙNG 18/01/2022
3 ĐẶNG VĂN TÍNH 18/01/2022
4 PHẠM ĐỨC LONG 18/01/2022 19/01/2022
5 PHẠM GIANG CHÂU 18/01/2022 19/01/2022
6 TRẦN MINH HÙNG 18/01/2022 19/01/2022
7 TRẦN MINH HÙNG 18/01/2022 19/01/2022
8 NGUYỄN HỮU PHÚC 18/01/2022 19/01/2022
9 LÝ XUÂN MAI 18/01/2022 19/01/2022
10 LÝ XUÂN MAI 18/01/2022 19/01/2022