Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HỒNG NHUNG 26/10/2021
3 Lê Bá Minh 26/10/2021
4 NGUYỄN VĂN QUANG 26/10/2021
5 Lại Hoàng Duy Tuấn 26/10/2021
6 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
7 HUỲNH NGỌC VŨ 26/10/2021 29/10/2021
8 TRƯƠNG THOẠI XƯƠNG 26/10/2021
9 NHAN HUY CƯỜNG 26/10/2021
10 CHU THỊ HỒNG TƯƠI 26/10/2021 29/10/2021