Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG 18/05/2022
3 Đặng Trần Bích Vân 18/05/2022
4 MAI ĐỨC TRƯỜNG 18/05/2022 03/06/2022
5 MAI ĐỨC TRƯỜNG 18/05/2022 03/06/2022
6 NGUYỄN LÊ HÙNG CƯỜNG 18/05/2022
7 VÒNG THANH TRÂM 18/05/2022
8 ĐẶNG THỊ MỸ NGÂN 18/05/2022
9 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 18/05/2022 24/05/2022
10 NGUYỄN THỊ THU HÀ 18/05/2022