Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dương Kim Phụng 03/12/2021
3 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
4 Nguyễn Đức Thống 03/12/2021
5 HTX TM DV VT THÁI THÀNH CÔNG 03/12/2021 10/12/2021
6 Võ Thị Thúy An 03/12/2021
7 PHẠM ANH HUY 03/12/2021 08/12/2021
8 NGUYỄN KHƯƠNG DUY 03/12/2021 04/01/2022
9 BÙI THỊ THU NƯƠNG 03/12/2021 07/12/2021
10 NGUYỄN VĂN SỸ 03/12/2021 08/12/2021