Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HỮU THẾ 26/05/2022
3 Đỗ Thị Linh 26/05/2022
4 NGUYỄN THỊ THANH UYÊN 26/05/2022
5 NGUYỄN VĂN TOẠI 26/05/2022
6 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 26/05/2022
7 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 26/05/2022
8 PHẠM TẤN PHƯỚC 26/05/2022
9 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 26/05/2022
10 CÔNG TY TNHH TRIẾT TRÍ 26/05/2022