Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC GIÀU 22/10/2021
3 LÊ XUÂN HÙNG 22/10/2021
4 Phạm Thị Gia Ánh 22/10/2021
5 viet thi luom 22/10/2021
6 Trần Duy 22/10/2021
7 Phạm Thị Minh Thư 22/10/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 22/10/2021
9 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN 22/10/2021 12/11/2021
10 Phạm Thị Kim Chi 22/10/2021