Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 THCS_KT_8/3_22 21/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
2 THCS_COLETTE_8/3_19 21/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
3 THCS_LTV_LOP8/31 21/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
4 KT_8/1_02 21/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
5 THCS_kt_8/5_36 21/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
6 THCS_KT_8/5_03 21/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
7 THCS_KT_8/5_18 21/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
8 THCS_KT_8/5_31 21/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
9 THCS_COLETTE_8/6_25 21/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
10 THCS_KT_8/2_06 21/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến