Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN LUYỆN 09/08/2022
3 Nguyễn Quốc Vương 09/08/2022
4 Đặng Xuân Thêm 09/08/2022
5 NGUYỄN VĂN LỢI 09/08/2022
6 Nguyễn Quốc Tuấn 09/08/2022
7 CAO THỊ NHÀI 09/08/2022
8 DO NGUYEN TRAM ANH 09/08/2022
9 DƯƠNG THỊ KIM THANH 09/08/2022
10 TRẦN KIẾNG XƯƠNG 09/08/2022