Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Đông 05/12/2021
3 NGUYỄN HỮU THỤY VY 05/12/2021
4 NGUYỄN TÀI LINH 05/12/2021
5 Trang Nguyễn Thị Thu 05/12/2021
6 Cao Thị Phượng 05/12/2021
7 Đặng Thụy Thanh Phương 05/12/2021
8 Nguyễn Văn Sỹ 05/12/2021
9 Nguyễn Thị Tuyết 05/12/2021
10 TRẦN MẪN ĐẠT 05/12/2021