Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN QUANG 29/06/2022
3 ĐỔNG THỊ MAI 29/06/2022
4 Trịnh văn hậu 29/06/2022
5 Trịnh văn hậu 29/06/2022
6 NGUYỄN THỊ TÝ 29/06/2022 15/07/2022
7 PHẠM VĂN TÂN 29/06/2022 15/07/2022
8 TRẦN BÁ NGHIỆP 29/06/2022
9 NGUYỄN VĂN NGANG 29/06/2022
10 LÊ VĂN NHỊ 29/06/2022