Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Chung Thị Nga 26/10/2021
3 DƯƠNG THANH PHONG 26/10/2021
4 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
5 ĐỖ QUỐC THƯỜNG 26/10/2021
6 Võ Hùng 26/10/2021
7 Mai Vu Hoang 26/10/2021
8 VÕ VĂN OẮN 26/10/2021
9 TRẦN VĂN THI 26/10/2021 04/11/2021
10 TRẦN VĂN THI 26/10/2021 04/11/2021