Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN TRỌNG 27/10/2021
3 Nguyễn Thành Đạt 27/10/2021
4 Đặng Thái Hồng Thủy 27/10/2021 01/11/2021
5 PHAN TIẾN MẠNH 27/10/2021
6 NGÔ CÔNG THÊM 27/10/2021 23/11/2021
7 Lý Thị Hòa 27/10/2021 05/11/2021
8 HỒ LỶ PHÚC 27/10/2021
9 Vũ Minh Khôi 27/10/2021 01/11/2021
10 Lý Thị Hòa 27/10/2021 05/11/2021